FORMACIÓ I PLANIFICACIÓ DE RRHH

FORMACIÓ I PLANIFICACIÓ DE RRHH

ezkar-18

La crisis i el canvi de model productiu ha evidencial la debilitat del sistema formatiu al nostre país i ha mostrat la necessitat de les empreses de transformar i captar nous perfils professionals. 

També ha posat de manifest el valor de la formació continua que l’empresa proporciona estimulant el talent que els professionals han obtingut en el lloc de treball a través de la experiència. 

La formació adquirida a l’empresa es molt valuosa i està cimentada en el saber donar resposta als nous reptes als que les empreses s’enfronten a diari, al que s’afegeix un plus d’actualització. 

La formació i la certificació de les competències adquirides en el desenvolupament laboral són claus per l’assoliment personal i col·lectiu. Avui dia són imprescindibles per garantitzar l’èxit sostenible de les empreses. 

La fortalesa de la nostra companyia esta en conèixer i comprendre aquestes necessitats i ajudar a les empreses a dissenyar els següents projectes:

  • Programa d’avaluació de competències dels treballadors i/o dels llocs de treball. 

  • Programa d’orientació professional per les organitzacions de les persones. 

  • Pla de formació, acreditació i certificació de competències. 

  • Projectes a mida de les necessitats formatives de les empreses. 

Tot això amb l’objectiu d’incrementar la motivació i satisfacció dels professionals i optimitzar el seu compliment, generant a les empreses resultats i millora de la productivitat a través de la eficiència organitzativa, la gestió del talent i el desenvolupament professional.